Wczytuję dane...
RODO

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem 
w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

 

ZAKŁAD PRODUKCJI ZABAWEK ‘’ODOLPLUSZ’ Lucyna Leja 63-430 ODOLANÓW ul. TRAUGUTTA 10 - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZAKŁAD PRODUKCJI ZABAWEK ‘’ODOLPLUSZ’ Lucyna Leja 63-430 ODOLANÓW ul. TRAUGUTTA 10

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres ul. Traugutta 10, 63-430 Odolanów , telefonicznie pod numerem 62 7331778

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i/lub wykonywania umowy oraz umożliwienia 
i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym  ZPZ ODOLPLUSZ   zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • zawarcie i/lub wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych
  • wykonania umowy przez administratora;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie danych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 

Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.


Twoje dane możemy przekazywać:

     -     Biuro rachunkowe , któremu zleca usługi księgowe, rozliczenia z Fiskusem i prowadzenia Zus

  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych